מדיניות הפרטיות באתר ESR

אנו, חברת אסרמטק – אי. אס. אר. בע"מ הפועלת בין היתר באמצעות החברה הבת רנר מערכות בע"מ (להלן יחדיו: "החברה" או "אנו") והמפעילה את אתרי ההשמה וחיפוש העבודה ESR סייבר ג'ובס (להלן לפי העניין: "האתר") מכבדים את פרטיות לקוחותינו, עובדינו, מועמדים לעבודה דרכנו ו/או בסיוע שלנו והמבקרים באתר שלנו, ורואים ערך רב ומטרה בשמירה על פרטיותם ובטחון המידע שלהם.

אנו מתחייבים כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"). מטרת מדיניות זו היא להסביר כיצד אנו פועלים בכל הקשור לפרטיות שלך, ולשימוש במידע האישי (כהגדרתו לפי דין, להלן: "מידע אישי") הנמסר לנו על-ידיך או נאסף על ידינו במהלך ההתקשרות שלך עמנו, ובמהלך השימוש והשהייה שלך באתרי החברה ומערכות המידע שלה, לרבות במסגרת כל הגשת מועמדות למשרה או הליך הרשמה המבוצעים אונליין.

מדיניות הפרטיות מהווה תוספת לתנאי השימוש הכלליים של האתר ולכל הסכם אחר כתוב ו/או משתמע שבינך ובין החברה, והאמור בה בא להוסיף עליהם מבלי לגרוע, ומהווה חלק בלתי נפרד מהם. בעצם השימוש באתר ובשירותי החברה אתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, ולשינויים שייערכו בה מעת לעת. אנו ממליצים כי תעיין מעת לעת במדיניות הפרטיות המפורסמת באתר על מנת לעקוב אחר שינויים אלו.

במקום בו מופיעים במדיניות פרטיות זו המונחים "אותך" או "שלך" הכוונה היא לכל המשתמשים בשירותי החברה והמידע האישי והמידע האחר המתייחס למשתמשים אלו.

עוד יובהר כי, השימוש במידע המפורסם באתר, לרבות כל כתבה ו/או סקירה ו/או תיאור מקצועי, הינו באחריות המשתמש בלבד ובשום מקרה אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי הנדרש לגופו של עניין. באם הנך מוצא באתר דבר מה או קישור הנדמה בעיניך כמוטעה, מטעה, מפוקפק, זדוני, בעייתי או כל דבר דומה, אנו מבקשים כי תפנה אלינו בהתאם לפרטי הקשר המפורטים מטה ותיידע אותנו על כך בהקדם.

מי אנחנו וכיצד ניתן ליצור עמנו קשר?

אסרמטק – אי. אס. אר. בע"מ, מרחוב אופנהיימר 7 ברחובות, ישראל, המחזיקה ומתפעלת אתר זה. אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה, תהייה או עניין הקשורים במידע האישי שלך באמצעות הטלפון: 08-6174000 או באמצעות שליחת פניה לכתובת המייל: danit@esr.co.il

המידע שאנו אוספים ושומרים אודותיך

במהלך השימוש ו/או הגלישה באתר ו/או בשירותי החברה, ייתכן ותמסור לנו אתה, מרצונך החופשי, פרטים ומידע אודותיך, בין היתר לצורך יצירת קשר, הרשמה למשרה כזו או אחרת, פתיחת כרטיס עובד ו/או מועמד לעבודה אצלנו, הרשמה לרשימת דיוור כזו או אחרת, הגשת קורות חיים וכו'. מידע זה יכול שייאסף באמצעות מילוי טופס ו/או הזנת פרטים באתר ו/או באמצעות שיחות טלפוניות, התכתבויות ואינטראקציה עם עובדי החברה. ככלל המידע יימסר בצורה וולונטארית על ידך, בקשר עם משרה או הליך גיוס והשמה בו אתה מעוניין, ולצורך בחינת התאמתך למשרה כזו או אחרת.

מידע זה יכול לכלול את שמך המלא, פרטי יצירת קשר כמו כתובת המייל שלך, טלפון וכו', מידע אודות השכלתך, המקצועות המבוקשים על ידך, משרות רלבנטיות, קורות חיים, מידע אודות תעסוקה בעבר ובהווה, זכאויות שונות ופרטים נוספים כפי שתבחר לספק לנו.

כמו כן, יתכן כי חלק מהשירותים באתר ו/או מול החברה, בהווה או בעתיד, יהיו כרוכים בהרשמה. במסגרת הרשמה שכזו ייתכן כי תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות שונות עמך (טלפון, מייל), ובמקרים מסוימים אף מספר זהות, פרטים שונים אודות השכלה ו/או הכשרה, ומידע שונה הנדרש לצורך גיוס שלך כעובד למשרה כזו או אחרת, לרבות פרטים אודות בני משפחה, זכאויות להטבות מס, ימי מחלה, נוכחות, חופשות וכיוצ"ב.

כמו כן באפשרותך לבקש מאיתנו ליצור איתך קשר באמצעות שליחת פרטיך בטופס "צור קשר" שבאתר.

כמו כן, ואם נמצא אותך מתאים למשרה כזו או אחרת, ייתכן וניצור עמך קשר על מנת להמשיך את הליכי הגיוס מולך, לרבות בדרך של ראיון אישי, טלפוני או פרונטאלי, מבחני התאמה ואמינות, שיחות עם מעסיקים וממליצים כפי שיימסרו על ידך, ומידע נוסף ככל הנדרש ונאסף במסגרת הליך הגיוס כמקובל.

בכל המקרים אלו, פרטיך, המידע שאתה מוסר ושייאסף אודותיך במסגרת שיחות וראיונות כאמור, תוצאות כל מבדק ו/או מבחן וכן סיכומי שיחות והחלטות שיתקבלו בקשר למועמדותך,  יכול וישמרו במסגרת "כרטיס" שיפתח עבורך במערכותינו.

אתה אינך חייב לספק לנו מידע זה, ואין כל חובה חוקית החלה עליך בקשר עם מסירת המידע לצורך בחינת התאמתך למשרה כזו או אחרת או השתתפות בהליך מיון וגיוס מסוים. אך לצערנו במקרים מסוימים אם לא תספק לנו מידע זה, ייתכן ולא נוכל להעניק לך חלק או כל השירותים המבוקשים על ידך. כך למשל, לא נוכל ליצור עמך קשר לפי רצונך אם לא תמסור לנו פרטי קשר ולא נוכל לבחון את התאמתך לאיזו מהמשרות המוצעות על ידינו, ללא מסירת פרטים אישיים מסוימים כנדרש בתהליך הרישום ו/או ההעסקה. בדומה, התקשרות עימנו לצורך העסקה ו/או גיוס כרוכה מטבע הדברים במסירת מידע רב אודותיך, וככל שלא תספק לנו מידע זה מרצונך החופשי, לא נוכל לספק לך את שירותינו, כולם או חלקם.

ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לחברה ו/או לאתר, הינך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשית כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי באופן בלעדי למסירת המידע.

מעבר למידע שאתה מוסר לנו, האתר והמערכות השונות של החברה עשויות להשתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש שלך באתר ושיפור חווית הגולש ו/או המשתמש. כלים אלו אוספים מידע כללי אודות פרטי ההתחברות והגלישה שלך, ובין היתר עלולים לאסוף מידע בנוגע לזמני ואופני השימוש באתר ו/או במערכת הרלבנטית, פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.

במסגרת כך, אתר האינטרנט שלנו משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים (Pixel וכיוצ"ב) לצורך ניהולו השוטף והתקין של האתר ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותו. כלים אלו מטמיעים למעשה קבצי מידע קטנים בדפדפן ו/או מכשיר של המשתמש הגולש באתר, ומשמשים את האתר והמערכות הפועלות בו, לזיהוי של המשתמש ואיסוף מידע אודות ההתנהלות שלו באתר. חלק מה- Cookies הללו נועדו לאפשר את פעילות האתר בצורה תקינה ומאובטחת. חלק אחר, נועד לאפשר לנו לזהות את העדפותיך האישיות ולהתאים את הגלישה והפרסומות באתר עבורך.  

כמו כן, אנו משתמשים בתוכנות ורכיבים סטטיסטיים ייעודיים, המזהים ומנתחים את מאפייני הגלישה והשימוש באתר שלנו (למשל, Google Analytics). כלים אלו, עוזרים לנו לשפר את אתר האינטרנט שלנו על מנת להתאים אותו לצורכי הלקוח. חשוב לנו מאוד להבהיר כי אנו משתמשים במידע זה אך ורק למטרות ניתוח סטטיסטי, ולנו כמשתמש במערכת אין כל גישה למידע האישי המזהה אותך.

אם אינך מעוניין לקבל Cookies בעת הגלישה באתר שלנו, ו/או למנוע הפעלה של חלק או כל הכלים האוטומטיים הללו, אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookies אצלך. כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרת כך גם למחוק את ה- Cookies שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר.

בנוסף, חשוב לדעת כי בעת השימוש והגלישה באתר מוצגות בין היתר פרסומות והצעות שיווקיות שאינן מוטמעות על ידינו בצורה ישירה, אלא באמצעות צדדים שלישיים המקבלים מאיתנו היתר לפרסם בשטח האתר. צדדים שלישיים אלו עלולים ויכולים לעשות שימוש ב- Cookies אשר אינן קשורות במישרין לאתר, והדבר כפוף לתנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. זאת, אף ביחס לשימוש שעושים צדדים שלישיים מעין אלו במידע הנאסף אודותיך, יחד עם מידע נוסף שיש להם אודותיך, שמקורו אינו באתר שלנו. כך לדוגמא, חברת גוגל עשויה לאסוף מידע מסוים אודותיך באתר שלנו ולקשרו לפרטי זיהוי ו/או מידע אישי אחר שגוגל שומרת אודותיך, שמקורו בשירותי גוגל (לדוגמא, חשבון ג'ימייל שלך) או אתרים אחרים.

שימוש במידע שלך

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצורך יצירת קשר עימך ולצורך מתן שירותים לך, בהתאם לרצונך ולבקשותיך, וכן כל שימוש אחר שתכליתו לאפשר לך ליהנות משירותי החברה בצורה סדורה ובטוחה ובהתאם להוראות הדין.

ככלל, המידע שאתה מוסר לנו יישמר ויעובד לצורך בחינת התאמתך למשרות שונות, הליכי גיוס ומיון רלבנטיים, העברת קורות חייך לצורך כך למעסיקים רלבנטיים וכן גם הצעת משרות נוספות ו/או אחרות לך בעתיד.

כמו כן, ייתכן ונעשה שימוש במידע שמסרת לנו ובמידע שנאסף אודותיך על מנת להתאים את הפרסום באתר עבורך. זאת יש להדגיש, בכפוף להוראות הדין, ולקבלת הסכמתך במקרים המחייבים זאת. בכל מקרה בו אינך מעוניין להמשיך וליהנות מהצעות שיווקיות ומבצעים אלו, אתה כמובן יכול לפנות אלינו ולבקש כי נסיר אותך מרשימות התפוצה שלנו.

בנוסף, אנו עושים שימוש במידע שלך לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, יחד עם מידע של לקוחות, עובדים ומועמדים אחרים, לצורך שיפור השירות וייעול האתר והפעילות שלנו כחברה עסקית. זאת, תוך שמירה על פרטיותך, וצמצום השימוש בפרטיך האישיים היכן שהדבר מתאפשר ובהתאם לחובותינו לפי דין.

המידע שאתה מוסר לנו יישמר ויאוחסן במערכותינו ו/או במאגרי המידע שלנו לתקופה משתנה, בהתאם לאינטרסים העסקיים שלנו ולהוראות הדין. תקופה זו תקבע בין היתר בהתאם לצורך שלנו לתת לך שירות טוב יותר בעתיד, להציע לך הצעות שונות כאמור ולמלא אחר חובותינו החוקיות כמו גם להבטיח את האינטרסים המשפטיים שלנו בכל מקרה של תביעה ו/או סכסוך עתידיים, ככל שיהיו ו/או כל אינטרס לגיטימי וחוקי אחר שלנו.

אנו עשויים לעשות שימוש בפרטי הקשר שאתה מוסר לנו על מנת להעביר אליך הצעות שיווקיות ומסחריות כאלה ואחרות, הודעות אודות משרות, הצעות עבודה שונות, אירועים מיוחדים, שליחת ניוזלטר עדכונים תקופתי והתאמה של אלו לצרכים שלך. זאת, בכפוף להוראות הדין בנושא. ככל שתהיה מעוניין כי נפסיק לשלוח אליך מידע שיווקי ו/או ניוזלטר כאמור, אנא פנה אלינו ונעשה זאת בהתאם לחובותינו לפי דין.

אבטחת ושמירת המידע שלך

אנו מחויבים לאבטחת ושמירת המידע שלך, ועושים שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים העומדים בדרישות הדין על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע הנשמר במערכותינו. זאת, בין היתר, תוך מתן דגש לאופיו הרגיש של חלק מהמידע הנשמר במערכותינו. לצורך כך אנו עושים שימוש באמצעים טכנולוגיים, נהלים ופרוצדורות שונות, שתכליתם להבטיח את אבטחת, שמירת ושרידות המידע במערכותינו.  עם זאת, ובדומה לכל מערכת אחרת, אנו איננו יכולים להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות מערכותינו, ועל כן אנו איננו מתחייבים שמאגרי המידע שלנו יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית.

 

מסירת מידע לצד שלישי

אנו עשויים להעביר את המידע האישי שאתה מוסר לנו לידיי צדדים שלישיים, למשל כאשר קיימת לנו חובה חוקית שכזו או כאשר הדבר מותר לנו בהתאם להוראות הדין ולאינטרסים המסחריים שלנו, או כאשר סיפקת לנו היתר ו/או הסכמה ו/או ייפוי כוח לצורך ביצוע פנייה שכזו עבורך.

כחלק מכך, אנו נוכל ונעביר את פרטיך למעסיקים שונים בהתאם לבקשתך להירשם למשרה כזו או אחרת ו/או לעבור הליך מיון כזה או אחר. העברת המידע למעסיקים אלו תיעשה תמיד בקשר עם בירור התאמתך למשרה מסוימת ולצורך כך.

בנוסף, נוכל להעביר את פרטיך והמידע האישי שמסרת לנו לידי צד שלישי שירכוש ו/או ימזג את פעילותו עם פעילות החברה, או יקבל ממנה את האחריות או הפעילות בפרויקט כזה או אחר, ובלבד שאותו צד שלישי ייקח על עצמו את כל ההתחייבויות לפי מדיניות זו.

ככלל, המידע שלך יוחזק ויעובד בישראל. עם זאת, ייתכן ובמקרים מסוימים המידע שלך יועבר אל מחוץ לישראל, לצורך עיבודו ו/או אחסנתו. כך לדוגמא, ייתכן ונעשה שימוש במערכות ושירותי מחשוב ענן לצורך עיבוד ו/או שמירת המידע. בכל מקרה כזה, אנו מקפידים כי כל הוצאה כזו של המידע מישראל תבוצע בהתאם להוראות הדין ובאופן המבטיח את הגנת ואבטחת המידע שלך.

בנוסף, אנו עשויים במסגרת פעילותנו השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים חיצוניים המספקים לנו שירותים שונים.  כך למשל, ייתכן ונאחסן את המידע שלך בשירותי איחסון חיצוניים ו/או מערכות SaaS שונות בענן. בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על שימוש בספקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, ומוודאים כי יועבר לאותו ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות המידע כנדרש, ובכפוף לקבלת ערבויות והתחייבויות כפי חובותינו בחוק.

עיון במידע, תיקון ומחיקה

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. כמו כן עומדת לך הזכות לבטל ולמשוך כל הסכמה שניצנה על ידך לשליחת דיוור ישיר ודואר פרסומי.  פניות מעין אלו ניתן להפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל המפורטת בתחילת מדיניות זו.

אנו נגיב ונשיב על פנייתך בהקדם, אולם יש לדעת כי לא תמיד נוכל ו/או נהיה חייבים להיענות לבקשתך. ככל שנסרב לבקשתך, אתה רשאי כמובן לפנות לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בהוראות הדין ולבקש כי יורה לנו לפעול כבקשתך.

עדכון ושינוי של מדיניות הפרטיות

אנו נהיה רשאים לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים בתנאי מדיניות הפרטיות המתייחסים למידע האישי הנשמר אודותיך אצלנו, הודעה על כך תפורסם באתר שלנו.

מעודכן לחודש דצמבר 2021

he_ILHebrew

אנחנו יכולים לעבוד בשבילך

רוצה שנעדכן אותך כשנפתחת משרה שמתאימה לכישורים שלך?

שליחת קורות חיים